Služba za prevoz

Služba prevoza je organizovana kao prateća usluga 2010 godine sa opštim ciljem da se poboljšaju uslovi života osoba sa invaliditetom. Korisnici službe su korisnici dnevnog boravka, kojima je obezbeđen prevoz od okuće do boravka i nazad svakim radnim danom sa automobilom sa 7 sedišta, koje se lako pretvara u 5 sedišta sa dodatnim mestima za invalidna kolica. U službi rade osobe sa propisanim stručnim spremama i pratioci koji su angažovani u dnevnom boravku.

Najznačajniji rezultati funkcionisanja službe su:

  • uključenje novih porodica u rad društva,
  • dizanje nivoa samostalnog funkcionisanja u društvu kroz dostupnije servise i usluge za osobe sa invaliditetom,
  • doprinos (re) habilitaciji klijenata u cilju ublažavanja ili otklanjanja izolacije,
  • razvoj samostalnosti i jačanje kapaciteta klijenata,
  • pružanje stručne podrške osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama u lokalnoj zajednici gde žive,
  • doprinos ostvarivanju jednakih mogućnosti za sve građane.