Osnovni podaci

Naziv pravnog lica: Humanitarno društvo Bethesda

Pravni status organizacije: Udruženje, NVO

Sedište: 24300 Bačka Topola, Srbija

Adresa: Senćanski put 16/A

Tel/Fax: 024 712 964

E – mail: bethesda@stcable.net

Site: www.bethesda.org.rs

PIB: 102875453

Šifra delatnosti: 9499

Matični broj: 08786984

Registarski broj: 8206042205

Evidencioni broj za PDV: /

Broj žiro računa organizacije i naziv banke: 160-927912-46 (BANCA INTESA)

Zakonski zastupnik Društva: Roža Cipo, direktor