Dnevni boravak

Uslugu dnevnog boravka Humanitarno društvo Bethesda pruža od 2003. godine. Tokom godina usluga dnevnog boravka se razvijala, menjala svoju organizaciju i strukturu kao i modele rada kako bi došla do najoptimalnijeg modela za korisnike i porodice.

Svrha usluge dnevnog boravaka sastoji se u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

Usluga dnevnog boravka je namenjena odraslima sa telesnim invaliditetom, odnosno intelektualnim teškoćama, koji imaju potrebu za dnevnom negom i nadzorom, i podrškom u održanju i razvijanju potencijala.

Kroz uslugu dnevnog boravka korisnici u organizovanom okruženju, i uz potreban nadzor, zadovoljavaju razvojne potrebe, stiču i razvijaju životne veštine, ličnu i društvenu odgovornost radi razvoja samostalnosti, socijalnih, saznajnih i drugih važnih funkcija.

Aktivnosti u dnevnom boravku se odvijaju u formi grupnog i individualnog rada sa korisnicima. Grupe se formiraju prema uzrastu, individualnim sposobnostima korisnika i socijalnim relacijama među njima.

U okviru dnevnog boravka aktivnosti koje se sprovode obuhvataju:

  1. podršku u izgradnji pozitivnih interpersonalnih odnosa
  2. podršku u učenju i razvoj kognitivnih potencijala
  3. organizovanje radno-okupacionih aktivnosti i podrška
  4. aktivnosti koje podstiču i obezbeđuju učestvovanje korisnika u aktivnostima u lokalnoj zajednici i kontakt sa ustanovama u lokalnoj zajednici
  5. organizovanje slobodnog vremena i kulturno- zabavnih sadržaja
  6. razvoj komunikacionih veština
  7. razvoj i održavanje fizikalnog statusa i zdravlja tela
  8. rehabilitacione aktivnosti u oblasti defektološke rehabilitacije
  9. nega i preventivna zdravstvena zaštita

Aktivnosti u dnevnom boravku i sama usluga je usmerena na što veći stepen socijalizacije i integracije korisnika, pa se veliki broj aktivnosti organizuje u zajednici, van dnevnog boravka.