Istorijat

Humanitarno društvo Bethesda iz Bačke Topole je nevladina organizacija koja je osnovana 2003. godine kao udruženje građana sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovim porodicama. Osnivači su grupa roditelja i stručnjaka.

Početkom 2002. godine osnivači su pristupili pripremama za osnivanje udruženja a pošto je već tada postojala oformljena grupa potencijalnih korisnika utvrdila se potreba i za pružanjem usluge dnevnog boravka, te udruženje od samog početka počelo da se profiliše kao pružalac usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou i da pristupi procesu formiranja usluge.

Ideje H. D. Bethesde su veoma brzo naišle na podršku šire i uže okoline.

U dosadašnjem radu realizovano je niz inostranih i domaćih projekata, a opština Bačka Topola veoma rano počela finansirati deo troškova potrebnih za rad udruženja.

Udruženje 2003. godine uspela je pridobiti za donatora USAID/ADF/CRDA koja fondacija je preuzela obavezu dovršenja građevinskih radova na saniranju prvog sedišta udruženja i prilagođavanja novoj nameni, opremanje objekta sa nameštajem i izgradnju dečjeg igrališta u dvorištu.

Zahvaljujući projektima, posle uspešnih početnih koraka usledio je kako razvoj usluge dnevnog boravka tako i formiranje novih usluga socijalne zaštite, a sve prema tome koje su se aktuelne potrebe korisnika prepoznavale kao prioriteti.

Te Društvo od samog osnivanja i u kontinuitetu pruža uslugu dnevnog boravka za osobe sa invaliditetoma a od 2010. godine uz podršku Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF CEE)–Netherland /Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)–Beograd i Open Society Institute/Mental Health Initiative (OSI/MHI)-Budimpešta organizovana je usluga pomoć u kući i služba prevoz za korisnike dnevnog boravka.

Takođe u okviru dnevnog boravka postepeno su se razvijale i aktivnosti radne terapije i radnog angažovanja u stakleniku i u raznim radionicama.

Nakon višegodišnjeg rada sa odraslim i mladim osobama sa smetnjama u razvoju, a kako usled razvijanja inkluzivnog obrazovanja  deca sa teškoćama u razvoju ne koriste usluge u restriktivnom okruženju poput dnevnog boravka, uvideli smo da je potrebno početi sa realizacijom inovativnih usluga koje bi odgovorile na potrebe korisnika a išle uporedo i nesmetano procesu inkluzije.

Tako je oformljena služba za dijagnostiku i tretman dece sa teškoćama u razvoju gde su korisnicima dostupne usluge individualnog tretmana u domenu rada defektologa-oligofrenologa (defektološki tretman uz asistenciju psa za decu sa autizmom i kombinovanim smetnjama u razvoju i  korektivni – preventivni defektološki tretman).

Pored pružanja usluga, značajno mesto u radu zauzimaju i tradicionalne aktivnosti udruženja poput osnaživanja roditelja i podrške u ostvarivanju prava, edukacije i promocije prava osoba sa smetnjama u razvoju, zastupa interese OSI, rad na poboljšanju kvaliteta njihovog života, na stvaranju jednakih šansi za svakog od njih, na formiranju društvene javnosti i javnog mnenja vezanih za njihovu problematiku.

Udruženje je u periodu iza nas preraslo u organizaciju koja u lokalu pruža prvobitno profesionalne alternativne programe i usluge u cilju da korisnici postignu sve veći stepen samostalnosti, da žive u svojim porodicama, da ostanu u svojoj kulturnoj i socijalnoj sredini, da njihova socijalizacija i integracija u društvu dostigne što veći stepen i da se smanji diskriminacija prema njima.

Danas H. D. Bethesda u opštini Bačka Topola je lokalni akter u ulozi direktnog pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom i aktivan je učesnik u lokalnom sistemu socijalne zaštite.